U shkarkua nga detyra pasi nuk justifikoi pasurinë, KPA lë në fuqi vendimin për gjyqtaren Rezarta Balliu

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit ka lënë në fuqi vendimin e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, për shkarkimin nga detyra të gjyqtares së Gjykatës së Tiranës, Rezarta Balliu.

Balliu u shkarkua nga detyra për shkak se nuk kishte burime të mjaftueshme financiare për të justifikuar pasuritë e saj dhe për deklarim të rremë.

Sipas KPA, vendimi është përfundimtar dhe ka efekt të menjëhershëm.

Njoftim vendimi:

Trupi gjykues i Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, i përbërë nga Albana Shtylla kryesuese, Natasha Mulaj relatore, Ina Rama, Mimoza Tasi, Rezarta Schuetz anëtare, shpalli vendimin për çështjen (JR) nr. 62/2021, datë 01.11.2021 që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Rezarta Balliu kundër vendimit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit nr. 418, datë 09.07.2021.

Në përfundim të gjykimit në dhomë këshillimi, trupi gjykues, bazuar në nenin 66, pika 1, shkronja “a” e ligjit nr.84/2016, “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, në mënyrë unanime, vendosi:

  1. Lënien në fuqi të vendimit nr. 418, datë 09.07.2021 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, që i përket subjektit të rivlerësimit Rezarta Balliu.
  2. Ky vendim është përfundimtar dhe ka efekt të menjëhershëm.

U shpall sot, në Tiranë, më datë 25.09.2023.

Njoftimi i shkarkimit nga detyra:

KONKLUZION PËRFUNDIMTAR

Trupi gjykues, në përfundim të hetimit të kryer në zbatim të pikës 2, të nenit 4, të ligjit nr. 84/2016,

duke u bazuar në vlerësimin tërësor të çështjes, mbështetur në provat e administruara nga

Komisioni, për vlerësimin e kriterit të pasurisë në shpjegimet e subjektit të rivlerësimit në seancat

dëgjimore publike, si dhe pasi mori në shqyrtim të gjitha pretendimet dhe provat e parashtruara nga

subjekti i rivlerësimit, ka konstatuar se znj. Rezarta Balliu:

  1. Nuk ka arritur të shpjegojë bindshëm burimet e ligjshme të pasurive, në përputhje me nenin

D të Aneksit të Kushtetutës dhe të ligjit nr. 84/2016.

  1. Ka kryer veprime fiktive dhe deklarim të rremë.

iii. Ka mungesë të burimeve financiare të ligjshme për të justifikuar pasuritë dhe kryerjen e

shpenzimeve në përputhje me germën “b”, të pikës 5, të nenit 33, të ligjit nr. 84/2016.

  1. Ka deklarim të pamjaftueshëm për kriterin e pasurisë në përputhje me pikën 3, të nenit 61, të

ligjit nr. 84/2016.

PËR KËTO ARSYE,

Trupi gjykues i Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, bazuar në pikën 5, të nenit 55, të ligjit nr.

84/2016, pasi u mblodh në dhomë këshillimi, në prani edhe të vëzhguesit ndërkombëtar dhe në

bazë të germës “c”, të pikës 1, të nenit 58 dhe të pikës 3, të nenit 61, të ligjit nr. 84/2016, “Për

rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”,

V E N D O S I:

  1. Shkarkimin nga detyra të subjektit të rivlerësimit Rezarta Balliu, gjyqtare në Gjykatën e Rrethit

Gjyqësor Tiranë.

  1. Ky vendim, i arsyetuar me shkrim, i njoftohet subjektit të rivlerësimit, Komisionerit Publik dhe

vëzhguesve ndërkombëtarë dhe publikohet në faqen zyrtare të Komisionit në përputhje me

pikën 7, të nenit 55, të ligjit nr. 84/2016.

  1. Ky vendim mund të ankimohet në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit nga subjekti i rivlerësimit

dhe/ose Komisioneri Publik, brenda 15 ditëve nga data e njoftimit të vendimit.

  1. Ankimi depozitohet në Komisionin e Pavarur të Kualifikimit.

Ky vendim u shpall në Tiranë, në datën 9.7.2021.

360grade.al

SPAKU, kjo “Parti” e Re, përtej të Majtës dhe të Djathtës…

Të tjera