» KLSH zbulon dëmin nga administrata në 2018-n, arrin 957 milionë euro

KLSH zbulon dëmin nga administrata në 2018-n, arrin 957 milionë euro

Administrata shtetërore, në 9 muaj, nga shkeljet dhe abuzimet i ka shkaktuar buxhetit të shtetit një dëm ekonomik në vlerën e 957 milionë eurove.

bujar-leskaj-1024x740-696x503-696x503

Shifra e lartë e dëmit u publikua dje nga raporti i auditit të Kontrollit të Lartë të Shtetit për periudhën janar-shtator 2018. Kontrollet janë kryer në 9-mujorin e këtij viti, por, sipas KLSH-së, shkeljet i përkasin veprimtarisë ekonomike për periudhën 2015-2017. Raporti evidenton se shkeljet më të larta janë kryer në sektorin e të ardhurave dhe të shpenzimeve, të cilat kapin një dëm prej 917 milionë eurove. Dëmi më i lartë ekonomik është shkaktuar nga abuzimet në shitjen e pronës shtetërore, dhënies me qira dhe koncesionet. Kontrolli i Lartë i Shtetit thotë se për të gjitha shkeljet e gjetura kallëzoi në Prokurori 98 drejtues të lartë dhe të mesëm të administratës.

DËMI

Abuzimet dhe shkeljet e administratës kapin shifrën rekord të dëmit ekonomik të shkaktuar, i cili, sipas KLSHsë, arrin në vlerën e 957,3 milionë euro. Referuar Kontrollit të Lartë të Shtetit, është konstatuar se nga parregullsitë dhe shkeljet financiare dëmi llogaritet në 39,7 milionë euro. Nga shkeljet me shpenzimet dhe të ardhurat dëmi llogaritet 957 milionë euro.

“Parregullsitë dhe shkeljet financiare, në të ardhurat dhe në shpenzimet e kryera, me dëm ekonomik në shumën totale prej 4,993,758 mijë lekë ose 39,7 milionë euro. Shkelje të disiplinës financiare me ndikim negativ në performancën e subjekteve të audituara, në shumën totale prej 115,349,578 mijë lekë, afërsisht 917,6 milionë euro nga e cila: 44,144,180 mijë lekë në fushën e të ardhurave, afërsisht 351,1 milionë euro; 71,205,398 mijë lekë afërsisht 566,5 milionë euro, në fushën e shpenzimeve jo me eficiencë, efektivitet dhe ekonomicitet të fondeve. Në total janë konstatuar shkelje në shumën 120,343,336 mijë lekë ose afërsisht 957,3 milionë euro. Këto shkelje financiare përgjithësisht i përkasin veprimtarisë ekonomiko-financiare për periudhën kohore 2015-2017, përcaktuar për çdo subjekt të audituar në programet e auditimit”, thuhet në raportin e Kontrollit të Lartë të Shtetit.

ABUZIMET DHE SHKELJET

Shkeljet me vlerë më të lartë janë konstatuar në fushën e shitjes, blerjes dhe dhënies me qira të pasurisë shtetërore dhe koncesioneve, në shumën e përgjithshme prej 2,171,358 mijë lekësh. Abuzime për këtë fushë janë konstatuar në institucionet si Drejtoria e Përgjithshme e Rezervave dhe Materialeve të Shtetit.

Dëmi ekonomik në këtë institucion arrin në vlerën 659 mijë lekë, si pasojë e mos arkëtimit të vlerës së ndryshuar të sasisë fillestare nga përfaqësuesi i ARRSH-së për shitjen e skrapit të përfituar nga konfiskimi i 40 mjeteve. Abuzime janë konstatuar edhe te KESH sh.a, në vlerën 1,582,301 mijë lekë, si pasojë e miratimit nga bordi i ERE-s vendimin për marrëveshjen me shoqërinë “OST” për shërbimet ndihmëse dhe balancimit të sistemit elektroenergjetik dhe me një diferencë të madhe midis çmimit të shitjes së energjisë nga Shoqëria KESH sh.a drejt kompanive private e më pas me çmimin e blerjes së energjisë nga OSHEE nga këto kompani.

Abuzime janë gjetur edhe në doganat për periudhën janarshtator 2018, në vlerën e 1,082,000,000 lekëve. Edhe në sektorin e prokurimeve u konstatuan shkelje ,që kapin vlerën e 974,000,000 lekëve. Nga shkeljet me tenderat dëmi më i lartë në vlerë 51,551 mijë lekë është shkaktuar nga Bashkia e Dibrës, më pas është Bashkia e Këlcyrës me vlerën 37,385 mijë lekë dhe Bashkia Vlorë ku dëmi llogaritet në 29,372 mijë lekë.

Po ashtu sipas KLSH-së, dëmi ekonomik i shkaktuar nga shkeljet dhe abuzimet në fushën e tatim-taksave është 223,000,000 lekë dhe 295,281,000 lekë është dëmi ekonomik i shkaktuar nga shkeljet dhe abuzimet në sektorët e tjerë për periudhën janar-shtator 2018.

DEMI NE ADMINISTRATE

TOTALI I DËMIT

120,343,336 mijë lekë ose afërsisht 957,3 milionë euro në total janë konstatuar shkeljet në administratën shtetërore për periudhën janar-shtator

SHKELJET NË TË ARDHURA DHE SHPENZIME

4,993,758 mijë lekë ose 39,7 milionë euro është dëmi ekonomik i shkaktuar nga parregullsitë dhe shkeljet financiare, në të ardhurat dhe shpenzimet e kryera

SHKELJET FINANCIARE

115,349,578 mijë lekë, afërsisht 917,6 milionë euro është në total dëmi i shkaktuar nga shkelje të disiplinës financiare, nga ku: 44,144,180 mijë lekë në fushën e të ardhurave, afërsisht 351,1 milionë euro; 71,205,398 mijë lekë afërsisht 566,5 milionë euro, në fushën e shpenzimeve jo me eficiencë, efektivitet dhe ekonomicitet të fondeve.

DËMI EKONOMIK SIPAS FUSHAVE

2,171,000,000 lekë është dëmi ekonomik i shkaktuar nga shkeljet në shitjen e pronave, qirasë dhe koncesioneve

1,082,000,000 lekë është dëmi ekonomik i shkaktuar nga shkeljet dhe abuzimet në doganat për periudhën janar-shtator 2018

974,000,000 lekë është dëmi ekonomik i shkaktuar nga shkeljet dhe abuzimet me tenderat për periudhën janar shtator 2018

223,000,000 lekë është dëmi ekonomik i shkaktuar nga shkeljet dhe abuzimet në fushën e tatim-taksave për periudhën janar-shtator 2018

295,281,000 lekë është dëmi ekonomik i shkaktuar nga shkeljet dhe abuzimet në sektorët e tjerë për periudhën janar-shtator 2018

KALLËZIMET

34 kallëzime penale për drejtues kryesisht të rangut të mesëm dhe të lartë për 34 institucione janë bërë gjatë kësaj periudhë nga Kontrolli i Lartë i Shtetit

98 persona janë kallëzuar në Prokurori për shkelje dhe abuzime në 9 muaj nga Kontrolli i Lartë i Shtetit


360grade.al


Ato që ju dhanë Ramës me të tepërt, po i hiqen sot, një e nga një…

Të tjera